فرخوان عمومی خدمات مشاوره طرح و مطالعه احداث جایگاه سوخت فرودگاه ماکو

آگهی فرخوان عمومی «خدمات مشاوره طرح و مطالعه پروژه احداث جایگاه سوخت رسانی هواپیمایی فرودگاه ماکو»
فرخوان عمومی خدمات مشاوره طرح و مطالعه احداث جایگاه سوخت فرودگاه ماکو

سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی ماکو در نظر دارد به دستور مجوز از رئیس هیات مدیره و مدیر عامل محترم سازمان، فراخوان عمومی عملیات خدمات مشاوره طرح و مطالعه پروژه احدث جایگاه سوخت رسانی هواپیمایی فرودگاه ماکو ذکر شده (روش انتخاب بر اساس کیفیت و قیمت (QCBS) در جدول ذیل و از طریق فرخوان عمومی و با جزئیات مندرج در اسناد مناقصه، با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت  www.setadiran.ir و با شماره مناقصه 2003094667000005 به صورت الکترونیکی برگزارمی کند.

🔹تاریخ انتشار: 1403/04/16 ساعت 13:00

دیگران چه می خوانند:

⏳مهلت دریافت اسناد مزایده: 1403/04/23 تا ساعت 16:00

⏳مهلت ارسال پیشنهاد: 1403/04/31 تا ساعت16:00

ضمنا رعایت موارد ذیل الزامی است:

1- برگزاری مناقصه صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشد و کلیه مراحل فرآیند مناقصه شامل خرید و دریافت اسناد مناقصه ) در صورت وجود هزینه مربوطه(، پرداخت تضمین شرکت در مناقصه )ودیعه(، ارسال پیشنهاد قیمت و اطلاع از وضعیت برنده بودن مناقصه گران محترم از این طریق امکان پذیر می باشد.

2- .کلیه اطلاعات شامل مشخصات، شرایط و نحوه مناقصه در برد اعلان عمومی سامانه مناقصه، قابل مشاهده، بررسی و انتخاب می باشد.

3- علا قمندان به شرکت در مناقصه می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی توکن اقدام نمایند: اطلاعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استان ها، در سایت سامانه www.setadiran.ir )بخش “ثبت نام/ پروفایل مناقصه گر” موجود است(. اطلاعات تماس و آدرس دستگاه : سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی ماکو 044-3100داخلی 246 آقای اسدی

 

فرخوان عمومی خدمات مشاوره طرح و مطالعه احداث جایگاه سوخت فرودگاه ماکو

اخبار وبگردی:

آیا این خبر مفید بود؟