حاضر نیستیم به هر بهانه فعال اقتصادی ممنوع الخروج شود