آگهی مناقصه عمومی بیمه آرمان

بیمه آرمان در نظر دارد خرید، نصب و راه اندازی تجهیزات سخت افزاری(ذخیره ساز) مورد نیاز خود را از طریق برگزاری مناقصه عمومی خریداری نماید. داوطلبان شرکت درمناقصه می توانند از تاریخ انتشار این آگهی حداکثر تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 1401/06/09 درخواست خود را جهت دریافت اوراق مناقصه به آدرس [email protected] اعلام فرمایید.
آگهی مناقصه عمومی بیمه آرمان
دیگران چه می خوانند:

سپرده شرکت در مناقصه به میزان 700/000/000 ریال (هفتصد میلیون ریال) می باشد که می بایستی به صورت واریز نقدی به حساب 1-10215-834-500 به نام بیمه آرمان نزد بانک ایران زمین و یا ضمانتنامه بانکی معتبر ارائه گردد.
ضمناً پاکتهای الف و ب مناقصه در ساعت 11 صبح روز شنبه مورخ 1401/06/15 توسط اعضای کمیسیون معاملات در دفتر معاونت اجرائی بیمه آرمان مفتوح خواهد گردید.

آگهی مناقصه عمومی بیمه آرمان

اخبار وبگردی:

آیا این خبر مفید بود؟